CHUYỂN TIẾP TRONG GIÁO DỤC HÒA NHẬP
Áp phích này giúp các nhà quản lý giáo dục, giáo viên và phụ huynh hiểu những khó khăn của trẻ khuyết tật khi bước vào môi trường học tập hoàn toàn mới như lên lớp, chuyển lớp, chuyển cấp, hoặc chuyển trường đồng thời đưa ra những giải pháp tăng tính hòa nhập cho học sinh trong giai đoạn chuyển tiếp.

Làm việc với nhà trường, NMAV nhận thấy tỉ lệ học sinh bỏ học trong hoặc ngay sau giai đoạn chuyển tiếp là rất cao. Điều này làm hạn chế đến việc hòa nhập xã hội của trẻ khuyết tật.

Chúng tôi khuyến khích treo áp phíc này tại các cơ sở giáo dục như hướng dẫn trong việc hỗ trợ giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật.  

Áp phích này được tổ chức NMAV dịch từ thiết kế và sự cho phép của tổ chức Mạng lưới hỗ trợ giáo dục (EENET).

Tải áp phíc hoặc liên hệ NMAV

 

Trang web này về Tổ chức Liên Minh NaUy tại Việt Nam. Liên hệ

Tổ chức Liên Minh NaUy làm việc tại nhiều quốc gia.
Đọc thêm về Tổ chức Liên Minh NaUy toàn cầu