Phát triển cộng đồng

Phát triển cộng đồng

Đối với Tổ chức Liên Minh NaUy, phát triển cộng đồng vừa là cách tiếp cận, vừa là phương pháp được áp dụng trong các dự án của chúng tôi. Bằng cách cùng thực hiện và quản lý tốt, , một cộng đồng địa phương có thể ảnh hưởng đến sự  phát triển nội tại trong các lĩnh vực khác nhau . Một cộng đồng có tổ chức cũng là điểm khởi đầu để tương tác với các bên liên quan khác như chính quyền địa phương, tổ chức tư nhân và các tổ chức phi chính phủ . Chất lượng đoàn kết trong một cộng đồng được xác định bởi khả năng của cộng đồng để tạo điều kiện cho tất cả người dân được tham gia. Bên cạnh đó, cách tiếp cận hòa nhập và quan điểm hòa nhập để phát triển cộng đồng  phản ánh các giá trị của Tổ chức Liên Minh NaUy.

Tổ Chức Liên Minh NaUy có bề dày kinh nghiệm và kiến thức  làm việc với cộng đồng và chính quyền địa phương. Chúng tôi tin rằng đây là một nền tảng chiến lược để phát triển nhằm thúc đẩy đối thoại và tương tác giữa chính quyền và người dân. Tổ Chức Liên Minh NaUy hỗ trợ các dự án phù hợp với kế hoạch phát triển quốc gia của chính phủ và địa phương.

Tổ Chức Liên Minh NaUy ưu tiên các dự án cộng đồng có thể thực hiện dự án tại địa bàn. Đồng thời, chúng tôi cam kết sử dụng các kết quả và kinh nghiệm thu được để  nhân rộng các mô hình sang những địa phương khác. Tổ Chức Liên Minh NaUy hỗ trợ  những sáng kiến này.

Khi thực hiện dự án tại các nước có thu nhập trung bình, việc đánh giá tình hình giảm nghèo  trên toàn bộ dân số  như là nhóm mục tiêu là chưa chính xác. Do đó, Tổ Chức Liên Minh NaUy ưu tiên các cách đánh giá hướng đến những nhóm đặc biệt dễ bị tổn thương để đảm bảo rằng các nhóm này được tham gia vào quá trình phát triển.

Mục tiêu chung cho phát triển cộng đồng như sau:

  • Giảm nghèo  đáng kể, dân số địa phương được tiếp cận các dịch vụ xã hội và phát triển kinh tế.
  • Cộng đồng hòa nhập cho tất cả mọi người.
  • Chính quyền và cộng đồng có chiến lược phối hợp đóng góp cho sự phát triển địa phương.
  • Công đồng đô thị và khu vực nông thôn thích ứng và phát triển mạnh mẽ.

Dự án phát triển cộng đồng  thường bao gồm các hợp phần về phát triển cơ quan tổ chức, lĩnh vực xã hội và sản xuất. Ngoài ra, dự án phát triển cộng đồng được thực hiện dựa trên những nhu cầu ưu tiên của địa phương .

Tổ Chức Liên Minh NaUy chủ yếu hỗ trợ các can thiệp về xây dựng năng lực. Việc đầu tư và chuyển giao các nguồn lực bên ngoài cho cộng đồng địa phương phải được thực hiện sau khi có đánh giá cẩn thận về tính bền vững. Đối với việc đầu tư trong lĩnh vực xã hội, cần có sự hợp tác và phối hợp với cộng đồng. Các can thiệp được hỗ trợ bởi Tổ Chức Liên Minh NaUy đóng vai trò là chất xúc tác để đảm bảo đáp ứng các nhu cầu cơ bản của người dân địa phương .

Tìm hiểu thêm :

Biến đổi khí hậu
Hòa nhập cho người khuyết tật
Tài chánh vi mô và tạo việc làm

Trang web này về Tổ chức Liên Minh NaUy tại Việt Nam. Liên hệ

Tổ chức Liên Minh NaUy làm việc tại nhiều quốc gia.
Đọc thêm về Tổ chức Liên Minh NaUy toàn cầu